jablonna11 jablonna28 jablonna3 jablonna5 jablonna6 jablonna7 jablonna9 lotptaka lotptaka1 lotptaka2 lotptaka3
Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     

OSP Wirów

 

Rok powstania: 1954 Liczba członków: 23

Wirów 74, tel. 664 187 416 (sekretarz)

Prezes: Mariusz Modliński

Naczelnik: Piotr Kaczeczka

Zastępca naczelnika: Mateusz Domański

Sekretarz: Andrzej Przystupa

Skarbnik: Wojciech Małko

- osp_wirow.jpg

Siedzą od lewej: Ireneusz Krakowski, Tadeusz Nowakowski, Andrzej Przystupa; stoją od lewej: Mateusz Siemikowski, Mariusz Mo-dliński, Wojciech Małko, Cezary Chmiel, Kamil Przystupa, Łukasz Domański, Zbigniew Kudelski.


    Wirów to niewielka, ale malowniczo położona miejscowość w gminie Jabłonna Lacka. Miesz-kańców wsi dotykały częste pożogi, które czyniły ogromne straty materialne, niwecząc wysiłki miejscowych gospodarzy. Walka z żywiołem była trudna i często nieskoordynowana. Stąd zamysł powołania jednostki ogniowej, która poprawiłaby bezpieczeństwo pożarowe.

   Dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej w Wirowie sięgają 1954 roku, kiedy to grupa gospodarzy pod przewodnictwem Franciszka Klepackiego powo-łała do życia drużynę strażacką. Wspomniany Franciszek Klepacki został jednomyślnie wybrany prezesem OSP, a obok niego mundury przy-wdziali: Mieczysław Nazarczuk, Czesław Prokopiński, Franciszek Jurczak, Zdzisława Krakowska– pierwszy skarbnik, Tadeusz Nowakowski, Henryk Stasiuk – kolejny skarbnik, Jan Korman i Kazimierz Tomczuk. Inicjatywę wspierał od samego początku Edward Krakowski, sołtys wsi. W pa-mięci druhów pozostaje jego wielkie zaangażowa-nie w rozwój jednostki aż do roku 1970.

    Drużyna początkowo działała bez stałej siedziby. Spotkania odbywały się najczęściej w domach członków zarządu, a sprzęt pożarniczy strażacy przechowywali we własnych gospodarstwach.

   Ponieważ sytuacja ta nie stwarzała podstaw do realizowania statutowych celów stowarzyszenia, szybko powstała idea budowy remizy. W 1962 roku zakupiono działkę i rozpoczęto gromadzenie materiału niezbędnego do wzniesienia murowanej strażnicy. Po dwóch latach starań i zbierania funduszy, budowa ruszyła. Wydarzeniu temu towarzyszyło wielkie zainteresowanie mieszkańców Wirowa i jednocześnie zaangażowanie w prowadzone roboty. Wszystkie etapy prac budowlanych wykonane zostały w czynie społecznym, w którym prym wiedli strażacy. Po kilku latach obiekt był gotowy do użytkowania i uroczyście został otwarty. W życiu jednostki rozpoczynał się nowy rozdział, ale również dla wsi było to wydarzenie na ogromną skalę. Mieszkańcy zyskiwali świetli-cę wiejską, którą szybko wypełnił gwar organi-zowanych tu zabaw, festynów, spotkań, imprez okolicznościowych, odczytów czy przedstawień teatralnych. W latach 70. odbywały się w remizie regularne spotkania Koła Gospodyń Wiejskich, które często wspierały druhów w organizacji wydarzeń kulturalnych czy przygotowywaniu obchodów świąt państwowych i religijnych. Szczególną aktywnością na tym polu wykazywały się: Wanda Nazarczuk, Zdzisława Krakowska, Krystyna Krakowska, Honorata Tomczuk, Krystyna Domańska, Wanda Mazurczak, Elżbieta Małko, Jadwiga Cieciura i Danuta Dobrzyńska. 

   W remizie zdeponowano przetrzymywany do tej pory w prywatnych zagrodach sprzęt. W pierwszych dekadach działalności do pożaru druhowie ruszali wozem konnym, później – wraz z powstaniem bazy SKR w Wirowie – do akcji ruszał wypożyczany ciągnik. Nierzadko zastępował go półciężarowy Tarpan należący do Stanisła-wa Małko. Straż do dziś odczuwa brak pojazdu, którym mogłaby nie tylko skuteczniej nieść pomoc, ale również łatwiej obsługiwać uroczystości związkowe, kościelne czy państwowe. Obecnie problemy transportowe druhowie rozwiązują za pomocą swoich prywatnych samochodów.

   Jednostka jest dobrze wyposażona. Do dyspozycji strażaków pozostają motopompa z osprzętem, pompa pływająca Niagara, kompletne umundurowanie galowe i bojowe, podstawowy sprzęt strażac-ki. Powodem do dumy OSP jest wyremontowana staraniem gminy strażnica. W 2015 roku wysłużony budynek przeszedł kapitalny remont. Wymienione zostały posadzki, instalacje, więźba dachowa, drzwi, okna, wykonana elewacja, wybrukowany podjazd i parkingi. Pomieszczenia wyposażono w nowe me-ble, sprzęt sportowy i rekreacyjny. Do świetlicy wróciło życie. Przy OSP działa sekcja tenisa stołowego, która już teraz może poszczycić się sporymi osią-gnięciami i licznym gronem chętnych do rozwijania swoich tenisowych umiejętności. Ochotnicy regularnie wystawiają reprezentację na zawody sportowo-pożarnicze na szczeblu gminnym i włączają się we wszystkie uroczystości strażackie. Tradycją sięgającą początków istnienia OSP jest warta przy Grobie Pańskim, udział w uroczystościach roku liturgicznego i państwowych. 

   Na pomoc druhów z Wirowa można zawsze liczyć. Wielokrotnie zabezpieczali oni prawidłowy przebieg wydarzeń sportowych, m.in. kierowali ruchem na trasie wyścigu kolarskiego, czy innych doniosłych dla gminy i powiatu imprez masowych.

   Wielokrotnie stawali do walki z żywiołem ognia, czy do usuwania skutków klęsk żywiołowych. Do najważniejszych akcji tego typu zaliczyć można: pożar nowej plebanii w Wirowie, pożar zakładu leczniczo-wychowawczego w 1986 roku, usuwanie skutków wichury w 1987 roku, trzydniowy pożar w Tchórznicy w latach 70., pożar fermy drobiowej w Wirowie w 2002 roku, czy pożar ponad 200 beli słomy w 2002 roku.

   Druhowie opiekują się miejscową przydrożną kapliczką św. Floriana.

   W planach na najbliższą przyszłość mają dalsze wyposażenie świetlicy, zakup nowego sprzętu pożarniczego i docelowo pozyskanie samochodu. Przychylność sołectwa, władz gminnych i wójta Wiesława Michalczuka, którym na sercu leżą sprawy ochrony przeciwpożarowej i aktywizacji lokalnych społeczności poprzez inicjatywy zgłaszane przez straż stwarza nadzieję, na rychłą realizację tych zamierzeń.

   Nad bezpieczeństwem mieszkańców Wirowa czuwają: Mariusz Modliński, Wojciech Małko, An-drzej Przystupa, Waldemar Mazur, Robert Przewoźniczuk, Dariusz Mazur, Ireneusz Krakowski, Hubert Małko, Konrad Małko, Cezary Chmiel, Adam Siemikowski, Mateusz Siemikowski, Zbigniew Kudelski, Kamil Przystupa, Łukasz Domań-ski, Andrzej Domański, Mateusz Domański syn Andrzeja, Zbigniew Małko, Jarosław Domański, Mateusz Domański syn Jarosława, Hubert Domański, Daniel Trzaskulski, Piotr Kaczeczka.

   W gronie zasłużonych strażaków są: Witold Mazurczak, Włodzimierz Telakowski, Henryk Stasiuk, Tadeusz Nowakowski.

   Do wieczności odeszli druhowie: Mieczysław Nazarczuk, Czesław Prokopiński, Franciszek Jur-czak, Krystian Choma, Franciszek Klepacki, Jan Korman, Kazimierz Tomczuk, Zygmunt Sobiesz-czański, Kazimierz Domański, Edward Krakow-ski, Kazimierz Krakowski, Wacław Mazur, Bogdan Redes, Henryk Załęski, Marian Stasiuk, Kazimierz Stefaniak, Józef Samoraj, Stanisław Małko, Marian Cieciura, Stanisław Przewoźniczuk.

 

*Źródło „Strażacy ziemi sokołowskiej”,

Monika Bukowiec, Stanisław Bukowiec,

Agencja Wydawnicza „Palindrom” s.c.

 

 

Grażyna Anna Tokarska
  • KRUS
  • Mikroporady
  • ZPORR
  • EFS
  • NSS
  • PGE
Urząd Gminy Jabłonna Lacka
ul. Klonowa 14, 08-304 Jabłonna Lacka, pow. sokołowski, woj. mazowieckie
tel.: 025 78 71 023, fax: 025 78 71 149, email: gmina@jablonnalacka.com.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x