jablonna11 jablonna28 jablonna3 jablonna5 jablonna6 jablonna7 jablonna9 lotptaka lotptaka1 lotptaka2 lotptaka3
Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     

OSP Jabłonna Lacka

 

Rok powstania: 1916 Liczba członków: 44

Jabłonna Lacka, ul. Klonowa 23;

tel. 608 757 029 (prezes) Wiesław Moczulski

Naczelnik: Andrzej Maciejec

Zastępca naczelnika: Tomasz Moczulski Skarbnik: Sławomir Cisłak

Sekretarz: Maciej Onyśk

Gospodarz: Krzysztof Koc

- osp_jablonna_lacka.jpg

Od lewej siedzą: Tadeusz Milik, Waldemar Plichta, Wiesław Michalczuk – wójt gminy Jabłonna Lacka, prezes zarządu oddziału gminnego ZOSP RP, Stanisław Smolik, Czesław Smolik, Maciej Onyśk, Józef Panasz, Wiesław Moczulski, Sławomir Cisłak, Andrzej Strzałkowski; stoją od lewej: Dawid Jurczak, Sebastian Gąsowski, Paweł Kondracki, Tomasz Plichta, Karol Zieniewski, Bogdan Jur-czak, Grzegorz Moczulski, Krzysztof Koc, Maciej Michalczuk, Grzegorz Maciejec, Marek Połosa, Maciej Jurczak, Dariusz Bujalski, Tomasz Moczulski, Andrzej Maciejec, Wojciech Kowalski, Kamil Moczulski, Mariusz Zieniewski, Dawid Kudaszewicz.


   W 2016 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Ja-błonnie Lackiej obchodziła jubileusz 100. rocznicy powstania. Tym samym weszła do grona tych pożarniczych stowarzyszeń, które mogą poszczycić się ponad stuletnią historią.

Jednostkę założono w 1916 roku na bazie Polskiej Organizacji Wojskowej. Inicjatywa wyszła ze strony Bronisława Gizińskiego, który przyjął obowiązki pierwszego komendanta oraz Feliksa Grzymały – właściciela majątku Czortki, który z kolei objął prezesurę jednostki. Należy zauważyć, że formacja, założona w trudnych latach I wojny światowej, wykazywała się znakomitą organizacją i sprawnością działania. Druhowie w tym okresie mogli do walki z żywiołem ognia wykorzystywać 3 sikawki i 3 bosaki, a w krótkim czasie ich majątek powiększył się o 6 beczek: 2 na wózkach zakupiła gmina, 4 – prywatni darczyńcy. Pokazuje to jak mocne oparcie strażacy znajdowali w rodzinnej miejscowości i jak wiel-kim cieszyli się zaufaniem. Wysiłki druhów i ich sprawność bojową zauważały władze korporacyjne, czego dowodem było wsparcie przysłane przez Główny Związek Straży Pożarnych RP w Warszawie w postaci 2 węży tłocznych. Wraz z tą daro-wizną zbiegł się zakup drabiny Szczerbowskiego.

   W tym okresie strażacy nie mieli własnej stałej siedziby, ale nieustannie o niej myśleli i kon-sekwentnie gromadzili fundusze na jej budowę. Realizacja planów możliwa stała się w 1928 roku. Dochody ze zbiórek społecznych, loterii fantowych i festynów organizowanych przez OSP Jabłonna Lacka zabezpieczyły finansowanie inwe-stycji. Budynek przez długie lata dobrze służył druhomi i miejscowemu społeczeństwu. Wokół straży ogniskowało się życie kulturalne, a remiza była miejscem przedstawień jasełkowych, zebrań, festynów, zabaw i innych ważnych dla życia miej-scowości wydarzeń.

   W 1936 roku powstała orkiestra strażacka, która oprawiała artystycznie nie tylko lokalne uroczystości państwowe i kościelne, ale również zaprezentowała swoje umiejętności w czasie uroczystości dożynkowych w Lublinie w 1938 roku, na których to zajęła I miejsce wśród innych oce-nianych zespołów muzycznych. Jej rozwój prze-rwała II wojna światowa.

    Lata 1939–45 to trudny dla OSP Jabłonna Lacka okres. Rozporządzenia okupacyjne i obowiązki nakładane na jednostki ogniowe, często sprzeczne z patriotycznym wychowaniem strażaków, stawiały druhów w bardzo trudnej sytuacji. Znajdowali oni jednak sposoby na to, by pod pozorem wypełniania rozkazów prowadzić działalność konspiracyjną i nieść pomoc wszystkim, którzy jej potrzebowali.

   Po zakończeniu działań wojennych przyszedł czas odbudowy ze zniszczeń i zorganizowa-nia w nowym kształcie jednostki. Rozwijała się technika pożarnicza, a w ślad za nią do straży trafiał coraz lepszy sprzęt. W latach 1947–50 druhowie zakupili wóz konny na żelaznych kołach z pompą ręczną, a w latach 1950–55 wóz na kołach gumowych.

   W nowy etap rozwoju straż weszła w latach 1955–56, kiedy to sprowadzony do jednostki został samochód ZiS-5. Auto dobrze służyło ochotnikom aż do przełomu 1965 i 1966 roku, kiedy to wysłużony pojazd zastąpił sprawdzony Bedford. Dobry sprzęt i reputacja, jaką cieszyli się druho-wie przyciągały do służby wielu młodych, którzy mogli tutaj realizować swoje społecznikowskie aspiracje. Wszelkie bowiem działania na rzecz wsi czy regionu, nie mogły się odbyć bez udziału, a często bez inspiracji straży pożarnej.

   OSP przez długie lata znajdowała się w centrum życia kulturalno-oświatowego miejscowości, stąd inicjatywa powołania w 1988 roku Społecznego Komitetu Budowy nowej remizo-świetlicy. W jego składzie znaleźli się: Andrzej Przesmycki – przewodniczący, Maciej Onyśk – sekretarz, Stanisław Smolik – skarbnik, Józef Kazimierczuk, Zdzisław Przewoźniczuk, Wacław Połosa, Wie-sław Michalczuk, Andrzej Strzałkowski, CzesławSmolik i Waldemar Plichta – członkowie. W prace komitetu aktywnie włączali się i pomagali: Kazimierz Zawadzki, Waldemar Urban, Waldemar Korczewski, Jerzy Szymaniak, Tadeusz Tomasiuk, Waldemar Woźniak, Edmund Karolkiewicz, Tadeusz Demiańczuk, Tadeusz Milik, Mieczysław Maciejec, a także nieżyjący już obecnie Janusz Kondraciuk i Stanisław Bugała. 

    Komitet z wielką energią przystąpił do realizacji głównego celu. Już w pierwszych dniach czerwca 1988 roku rozebrana została stara, pamiętająca czasy dwudziestolecia międzywojennego, remiza i przystąpiono do budowy nowego obiektu. Wspo-mniane prace strażacy wykonali własnymi siłami. Jak wielki to był wysiłek, niech świadczy fakt, że budowa trwała zaledwie rok! Uroczystego otwarcia obiektu dokonano 9 lipca 1989 roku. Wkład finansowy mieszkańców i druhów w budowę remizy wynosił 1,5 mln. zł. Wzorowa postawa, zaangażowanie, wypełnianie obowiązków statutowych, a także sukcesy we współzawodnictwie pożarniczym OSP województwa siedleckiego, spotkały się z uznaniem władz gminy, które zakupiły dla jed-nostki dwa samochody gaśnicze: ciężki Jelcz-315 GCBA6/32 i średni Star-266 GBAM2,5/16/8. Obydwa wozy służyły do roku 1991. 

   Zrealizowana i oddana do użytku w tak krótkim czasie remizo-świetlica do chwili obecnej była kilka razy modernizowana. Pierwszy etap przeprowadzono w 2004 roku, kiedy to dobudowany został garaż na lekki samochód ratownictwa technicznego – Ford Transit. Powierzchnię nad garażem wykorzystano do zorganizowania kuchni z chłodnią, w tym samym czasie wymienione zostały drzwi, położono nowe płytki w korytarzu oraz łazienkach i ubikacjach. W tej chwili remiza posiada trzy bok-sy garażowe i spełnia swoje funkcje, będąc naturalnym zapleczem dla jednostki wpisanej do Krajo-wego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

   W strukturze KSRG straż z Jabłonny Lackiej znajduje się od 20 kwietnia 1995 roku. OSP posiada niezbędny sprzęt do ratownictwa technicznego i druhów przeszkolonych w zakresie ratownictwa medycznego. Strażacy posiadają kompetencje w zakresie kierowania ruchem i usuwania skutków klęsk żywiołowych, są regularnie szkoleni.

   Rok 1996 w pamięci druhów zapisał się szczególnie. Wtedy to, 3 maja jednostka otrzymała sztandar, który ufundowany został przez mieszkańców. Był to wyraz uznania za lata sumiennej pracy, a dla strażaków wyjątkowe wyróżnienie.

   Połowa lat 90. była okresem w życiu jednostki bardzo intensywnym. W 1995 roku utworzona została pierwsza w historii tutejszej OSP – Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza licząca 10 członków. Młodzieżowcy intensywnie się szkolili i angażowali w prace straży. Szybko przyszły sukcesy w turniejach. Oprócz wielu laurów zebranych na gminnych zawodach sportowo-pożarniczych, zajmowali czołowe lokaty we współzawodnictwie na szczeblu powiatowym. Tak było w roku 2009, kiedy uplasowali się na II miejscu, a w latach 2010 i 2011 stawali na najwyższym stopniu podium. W rywalizacji pożarniczej nie mniejszą liczbą sukcesów mogą pochwalić się również seniorzy, którzy mają na swoim koncie m.in. VII miejsce w rywalizacji wojewódzkiej.

   Prawdziwym jednakże testem zdolności bojo-wych i wyszkolenia były akcje ratownicze, w których straż z Jabłonny Lackiej brała udział. Trudno na kartach niniejszej publikacji wymienić wszystkie, ale w pamięci druhów zapisały się te, które wymagały ogromnego wysiłku: pożar lasu w kompleksie Maliszewa, usuwanie skutków powodzi na rzece Wiśle w 1964 roku, pożar we wsi Rytele-Olechny, gdy pożoga strawiła kilkadziesiąt zabudowań w 1992 roku, pożar lasu w Kuźnicy Raciborskiej (w akcji uczestniczyli: Zdzisław Przewoźniczuk, Janusz Kondraciuk, Jerzy Szymaniak, Stanisław Mazurczak, Waldemar Woźniak). Za udział w tej ostatniej akcji zostali wyróżnieni i uhonorowani listem pochwalnym ministra spraw wewnętrznych oraz odznaczeni złotym me-dalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Strażacy ponadto włączają się w życie społeczne i religijne miejscowości. Corocznie uczestniczą w obchodach gminnych Dnia Strażaka, organizo-wanych 3 maja, w czasie świąt wielkanocnych pełnią wartę przy Grobie Pańskim, uświetniają swoją obecnością uroczystości związkowe i państwowe. Poczet sztandarowy żegna odchodzących strażaków.

   W gronie OSP znajdują się również czynni sportowcy – pięciu druhów jest piłkarzami klubu „Jabłonianka”: Tomasz Plichta, Maciej Ołtarzewski, Maciej Michalczuk, Sebastian Gąsowski i Grzegorz Maciejec. Strażacy dobrze współpracują z władzami samorządowymi. Gmina jest partnerem wielu poczynań pożarniczej drużyny i rozumie potrzeby nowocześnie zorganizowanej formacji, w której szeregach działa także wójt Wiesław Michalczuk. Wspólnymi siłami, przy zaangażowaniu środków samorządowych, wyremontowany został garaż, odnowione pomieszczenia socjalne. Inwestycje objęły również zakupy sprzętu ratownictwa technicznego, ubrań galowych i bojowych, pomp, pilarek, a także – co najważniejsze samochodu pożarniczego. 

   W czerwcu 2016 roku jednostka obchodziła jubileusz 100-lecia istnienia. Święto zgromadziło przedstawicieli wielu Ochotniczych Straży Pożarnych, Państwowej Straży Pożarnej, władz samorządowych gminnych i powiatowych, przy-jaciół jednostki i mieszkańców Jabłonny Lackiej. Spotkanie jubileuszowe było okazją do przypo-mnienia kart z historii OSP, przywołania postaci zasłużonych druhów, z prezesami pożarniczego stowarzyszenia na czele: Feliksem Grzymałą (1916–45), Stanisławem Stępniem (1945–61,w latach 1925–45 był komendantem), Konstantym Wysokińskim (1961–72), Janem Mięsakiem (1972–75), Stanisławem Smolikiem (1975–80), Tadeuszem Demiańczukiem (1980–85), Andrzejem Przesmyckim (1985–2001), Józefem Kazimierczukiem (2001–2016). Licznie zgromadzeni mieszkańcy byli świadkami uhonorowania pracy społecznej tutejszych strażaków najwyższymi odznaczeniami korporacyjnymi Związku Ochotniczych Straży Pożarnych OSP RP. Jednostka została odznaczona medalem „Pro Mazovia”, wręczonym przez wicemarszałek województwa mazowieckiego – Janinę Ewę Orzełowską. Odznaczony został również sztandar OSP Jabłonna Lacka. Ten dzień na trwałe wpisze się w historię ruchu pożarniczego. Strażacy pracują w dużym zespole, który umie-jętnie łączy doświadczenie seniorów, kompetencje czynnych druhów i zapał młodzieży. Straż w Jabłonnie Lackiej jest dobrym przykładem sztafety pokoleń, która już od 100 lat przenosi najlepsze tradycje pracy społecznej, współpracy, kształto-wania postaw obywatelskich, budowania pożarni-czego etosu. Jest to szczególnie ważne w czasach, w których lista zadań i oczekiwań wobec strażac-kich stowarzyszeń systematycznie się wydłuża. Obecnie jednostkę tworzą: Wiesław Moczulski, Andrzej Maciejec, Tomasz Moczulski, Sławomir Cisłak, Krzysztof Koc, Witold Walczuk, Józef Kazimierczuk, Waldemar Plichta, Dariusz Wielgat, Maciej Jurczak, Paweł Panaszkiewicz, Jarosław Zawadzki, Tadeusz Milik, Tomasz Plichta, Marek Połosa, Wojciech Kowalski, Tadeusz Przewoźniczuk, Marcin Przewoźniczuk, Bogdan Jurczak, Maciej Sarna, Wiesław Michalczuk, Maciej Michalczuk, Witold Moczulski, Grzegorz Maciejec, Maciej Skrocki, Paweł Kondracki, Dariusz Bujal-ski, Tomasz Poziemski, Maciej Ołtarzewski, Dariusz Milik, Piotr Wałachowski, Kamil Bujalski, Radosław Tomasiuk, Kamil Moczulski, Grzegorz Moczulski, Sebastian Gąsowski, Mariusz Zieniewski, Karol Zieniewski, Dawid Jurczak, Jakub Milewski, Maciej Panaszkiewicz, Dawid Kudaszewicz, Tomasz Grącki, Hubert Borys.

   Doświadczeniem wspierają młodszych kolegów seniorzy: Stanisław Smolik, Czesław Smolik, Maciej Onyśk, Kazimierz Zawadzki, Kazimierz Maciejec, Konstanty Wysokiński, Tadeusz Tomasiuk, Waldemar Korczewski, Jerzy Szymaniak, Stanisław Mazurczak, Waldemar Woźniak, Andrzej Strzałkowski.

  W pamięci strażaków pozostaną nieżyjący już członkowie OSP: Zdzisław Przewoźniczuk, Andrzej Przesmycki, Tadeusz Demiańczuk, Jan Mięsak, Józef Siwiński, Mieczysław Maciejec, Wacław Połosa, Edmund Karolkiewicz, Mariusz Jurczak, Krzysztof Kondraciuk, Eugeniusz Urban, Jerzy Siwiński.

 

*Źródło „Strażacy ziemi sokołowskiej”,

Monika Bukowiec, Stanisław Bukowiec,

Agencja Wydawnicza „Palindrom” s.c.

Grażyna Anna Tokarska
  • KRUS
  • Mikroporady
  • ZPORR
  • EFS
  • NSS
  • PGE
Urząd Gminy Jabłonna Lacka
ul. Klonowa 14, 08-304 Jabłonna Lacka, pow. sokołowski, woj. mazowieckie
tel.: 025 78 71 023, fax: 025 78 71 149, email: gmina@jablonnalacka.com.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x