jablonna11 jablonna28 jablonna3 jablonna5 jablonna6 jablonna7 jablonna9 lotptaka lotptaka1 lotptaka2 lotptaka3
Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     

OSP Gródek

 

Rok powstania: 1928 Liczba członków: 24

Gródek-Dwór 6, tel. 600 791 101 (prezes)

Prezes: Dariusz Korczewski

Naczelnik: Przemysław Woźniak

Zastępca naczelnika: Mirosław Bojar

Skarbnik: Robert Gawryluk

Sekretarz: Stanisław Skowronek

Gospodarz: Jerzy Gawryluk

Kronikarz: Andrzej Trochimiak

- osp_grodek.jpg

Od lewej: Maciej Michalak, Marek Tomczuk, Jerzy Gawryluk, Stanisław Skowronek, Dariusz Korczewski, Roman Tomczuk, Robert Gawryluk, Konrad Płachetko, Mirosław Moczulski, Adrian Toczyski, Przemysław Woźniak.


   Jednostka w Gródku nad Bugiem może poszczycić się długą i dobrze udokumentowaną historią. Początki ruchu pożarniczego w tej miejscowości sięgają roku 1928, kiedy to powołano do życia stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej. W gronie założycieli i pierwszym prezesem jednostki był Jan Pietrzak. Niestety ze strażą nie pracował zbyt długo, bowiem w tym samym roku wyprowadził się z Gródka, a jego miejsce zajął 1 października 1928 roku Lucjan Rydzewski. Obydwaj byli nauczycielami w Gródku, i zaangażowanymi w rozwój organi-zacji społecznych w okresie dwudziestolecia mię-dzywojennego. Jednostka tworzyła się w atmosferze entuzjazmu i zapału do pracy społecznej. Druhom przyświecały nie tylko cele ratowania mienia od żywiołu ognia i innych klęsk, ale również organizowania życia społecznego na terenie wsi. W tych pierwszych latach ochotnicy nie mieli stałej siedziby. Brak remizy nie pozwalał w pełni rozwinąć działalności, stąd też nowy prezes OSP– Wacław Klimczuk, również nauczyciel miejscowej szkoły, wybrany na swoją funkcję w straży w 1932 roku podjął inicjatywę budowy siedziby dla jednostki. Zamiar został zrealizowany i powstała drewniana remiza, która w czasie II wojny światowej została częściowo rozebrana przez okupanta, a materiał został wykorzystany do budowy mostu na Bugu. Po wojnie obiekt odbudowano, przywracając mu pierwotną funkcję. W 1945 roku prezes Wacław Klimczuk zginął śmiercią tragiczną. Lata bezpośrednio po okupacji były czasem rozbudowy bazy sprzętowej jednostki i szkolenia strażaków. W szeregach drużyny służyło wielu młodych ochotników, dla których praca społeczna była realizacją własnych pasji.

   W 1957 roku do Gródka przybył Zdzisław No-wak, który pracował jako kierownik szkoły. Szybko związał się z jednostką i został obdarzony zaufaniem przez druhów, którzy obrali go swoim prezesem. Rozpoczęta w ten sposób kadencja prezesa Nowaka trwała przez blisko 15 lat. Pod jego kierownictwem straż wprowadziła do służby pierwszy samochód. Był to zakupiony w Aninie pod Warszawą brytyjski samochód koncernu Guy Motors ze zbiornikiem o pojemności 6 tys. litrów. Wkrótce komenda powiatowa Straży Pożarnych w Sokołowie Podlaskim przekazała OSP Gródek samochód terenowy Dodge. Był to wyraz uznania dla dobrze zorganizowanej jednostki, której sprawność i gotowość bojowa tym sposobem wzrosła. W ówczesnym zarządzie straży pracował w okresie 1963–65 Marian Pawlak, pełniąc obowiązki naczelnika. W tym czasie pojawiły się plany budowy murowanej remizy. Rozpoczęło się gromadzenie funduszy, materiałów i dokumentacji. Ochotnicy z Gródka do tej inwestycji przygotowali się dobrze. Budynek miał w zamyśle pełnić funkcje nie tylko związane z działalnością straży, ale również świetlicy wiejskiej. Rozpoczęcie zadania miało miejsce w 1966 roku. Po pięcioletnich wysiłkach mieszkańcy Gródka i okolicznych wsi mogli być świadkami uroczystego przecięcia wstęgi w nowym, murowanym Domu Strażaka. W budynku znalazło się miejsce na salę widowiskową ze sceną i pokojem dla artystów, siedziba biblioteki, garaż jednostanowiskowy i podręczny magazynek. Inwestycja pochłonęła znaczne środki finansowe. Władze powiatu wsparły ją kwotą 194 tys. zł, zaś mieszkańcy Gródka oraz strażacy zebrali sumę 206 tys. zł. Nie do wycenienia jest ich zaangażowanie w prace budowlane, które w przeważającej części wykonane były społecznie. 

   Dzień 6 czerwca 1971 roku na trwałe wpisał się w historię nie tylko OSP Gródek, ale całej miejscowości. Wtedy bowiem nie tylko otwarto remizę, ale również wręczono ochotnikom sztandar ufundowany przez mieszkańców Gródka. Był to wyraz wielkiego przywiązania społeczności Gródka do straży, tym cenniejszy dla druhów, bo koronujący wieloletnie starania, by OSP stała się nowoczesną, dobrze wyposażoną formacją. Warto przywołać również fakty z historii organizacji związane z działalnością artystyczną w latach 60. Wtedy to powstał zespół teatralny kierowany przez Zdzisława Nowaka, w którym aktorami byli sami strażacy. Wielu z nich na długie lata zapamiętało swoje role. W repertuarze znalazły się komedie i poważne jednoaktówki, inscenizowano wydarzenia historyczne i ludowe, organizowano wieczory recytatorskie. Reżyserami byli także inni nauczyciele ze szkoły w Gródku, wśród nich Czesława Słomczewska, która przygotowała latem 1968 roku inscenizację sztuki J. Pytowskiej, „Trzy prawdy”.

   Sukcesy tamtych lat przyciągały młodzież do pracy pod sztandarem św. Floriana. W jednostce prowadzone były wówczas drużyny młodzieżowe męska i żeńska. Chłopcami dowodził wtedy Waldemar Skowronek, zaś dziewczętami – Danuta Stasiuk. W MDP męskiej służyli wówczas: Tadeusz Kiszczuk, Zygmunt Tomczuk, Janusz Nowak, Wie-sław Dorczuk, Franciszek Urban, Józef Tomczuk, Wiesław Tomczuk, Józef Woźniak, Ryszard Góral, Jan Michalak; w MDP żeńskiej zaś: Elżbieta Stankiewicz, Teresa Lewczuk, Grażyna Grabska, Hali-na Michalak, Ewa Nazarczuk, Marta Osipiak, Bo-żena Rucińska, Teresa Milik, Anna Benedykciuk, Wiesława Jastrzębska, Zdzisława Kondraciuk. Młodzieżówki pokazywały się z dobrej strony na zawodach sportowo-pożarniczych, ale przede wszystkim były naturalnym zapleczem kadrowym drużyny seniorskiej. Umiejętności zdobyte w ten sposób były bardzo przydatne na kolejnych eta-pach pożarniczej służby.

   Aktywność jednostki była zauważalna szeroko. W 1972 roku władze powiatowe przydzieliły OSP Gródek typowy lekki samochód gaśniczy Żuk z przyczepką na 200 metrów węży strażackich. Wydarzenie to zbiegło się ze zmianą na stanowisku prezesa jednostki. 13 listopada 1971 roku poprzedni – długoletni prezes Zdzisław Nowak zastąpiony został przez Andrzeja Trochimiaka. Nowy przełożony druhów obejmując swoje obowiązki nie podejrzewał, że będzie je pełnił przez kolejne 15 lat! W kierowaniu jednostką pomagali mu naczelnicy Franciszek Miko-łajczuk i Antoni Romaniuk. Jednostka pod ich prze-wodnictwem należała do wybijających się formacji w skali powiatu. Udokumentowała to m.in. zajmując w 1974 roku I miejsce na powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych w Sokołowie Podlaskim.

   Czas szybko mijał, a kolejne rocznice funkcjono-wania straży były okazją do zbilansowania dotych-czasowej działalności i zakreślenia planów na przy-szłość. W 1979 roku druhowie z Gródka świętowali 50-lecie istnienia OSP. Towarzyszyła temu wydarzeniu nadzwyczajna sesja Rady Gminy, a uroczystości główne zaszczyciły władze wojewódzkie, powiatowe i gminne. Licznie stawili się strażacy z zaprzyjaźnionych jednostek i mieszkańcy Gródka, którzy od lat żyli sprawami swojej jednostki.

   W 1983 roku druhowie zmodernizowali bazę sprzętową. Wymienili lekkiego Żuka na mocniej-szy wóz pożarniczy Star-200. Sprawdzony Żuk został przekazany do OSP w Wierzbicach-Strupkach. W 1987 roku Star-200 został przez gminę Jabłonna Lacka sprzedany, a jego miejsce zajął pojazd o znakomitych parametrach Star-266. 

   W połowie lat 80. we władzach jednostki nastą-piły zmiany. W 1986 roku prezesem wybrano Wie-sława Demiańczuka, a naczelnikiem – Waldemara Kiszczuka, który przedwcześnie zakończył swoją kadencję 2 stycznia 1988 roku, kiedy to zginął śmiercią tragiczną. W 1991 roku Stanisław Skowronek został prezesem, a naczelnikiem – Jerzy Gawryluk. Po nim Dariusz Korczewski w 1996 roku, który swoją funkcję pełnił przez 20 lat, a zastępcą naczelnika został Marek Jakubiak. Za ich kadencji nastąpiło znaczące ożywienie działalności OSP. W jej szeregi wstąpiło wielu młodych ochotników, którzy z zapałem włączali się w prace inspirowane przez druhów Korczewskiego i Jakubiaka. Strażacy na powrót zaczęli organizować zabawy taneczne, które gromadziły dziesiątki, a nawet setki uczestników. Wspomniane imprezy były źródłem dochodu dla jednostki. Zgromadzone w ten sposób środki pieniężne strażacy wykorzystali na remont kantorka w 1996 roku, na zakup nowych hełmów bojowych, jak również na zorganizowanie i sfinansowanie w Gródku gminnych zawodów sportowo-pożarniczych. Nie uszło to uwadze władz gminy, które w uznaniu dla zaangażowania i poświęcenia w pracy na rzecz lokalnej społeczności postanowiły podnieść wartość bojową jednostki w Gródku i sfinansowały w 1997 roku zakup systemu selektywnego powiadamiania. Remiza ożyła i stała się miejscem spotkań nie tylko kulturalno-oświatowych, ale również zaczęła pełnić funkcje publiczne. W tym bowiem czasie Dom Strażaka stał się lokalem wyborczym w związku z przeprowadzanymi wybo-rami samorządowymi i parlamentarnymi.

   Na początku nowego wieku w 2001 roku strażacy z Gródka wybrali nowy zarząd z prezesem Andrzejem Trochimiakiem na czele. Władze podjęły decyzję o uczczeniu jubileuszu 75-lecia istnienia jednostki i poświęcenia nowego sztandaru. Uroczystość odbyła się 7 września 2003 roku. Jubileusz rozpoczęła uroczysta msza św. sprawowana przez kapelana strażaków diecezji drohiczyńskiej ks. kan. Ryszarda Zalewskiego. W jej trakcie poświęcony został nowy sztandar ufundowany przez sponsorów i mieszkańców Gródka. W zacnym gronie sponso-rów był m.in. prof. dr hab. Czesław Skowronek.

   Rok 2006 przyniósł zmiany w zarządzie OSP. Nowym prezesem został Józef Michalak, pełniący również obowiązki kierowcy jednostki. Dzięki staraniom prezesa i naczelnika Dariusza Korczewskiego do jednostki sprowadzono nowoczesny średni wóz pożarniczy Mercedes-1222 z autopompą. Pracę prezesa Michalaka przerwała jego śmierć w 2009 roku. W trakcie wymuszonych wyborów na wakujące stanowisko powołano Roberta Gawryluka, który do roku 2016 kierował pracami jednostki. Jego kadencja obfitowała w poważne inwestycje i moder-nizację sprzętu. Remiza przeszła gruntowny remont w ramach programu „Odnowy i modernizacji wsi”, zrealizowany w latach 2012–2013. Koszt remontu zamknął się kwotą 105 469 zł, z czego dofinansowanie pokryło wydatki do sumy 52 280 zł. Przeprowadzony remont jest świadectwem dobrej współpracy władz samorządowych ze stowarzyszeniem OSP, a także pokazuje zrozumienie dla potrzeb jednostki i misji, jaką aktualnie straż w swojej lokalnej społeczności realizuje. W 2014 roku remont obiektu został roz-szerzony o odnowienie wnętrz i termomodernizację. Część prac druhowie wykonali w czynie społecznym. Inwestycję sfinansowano ze środków gminnych, funduszu sołeckiego, a wszystko to dzięki dobrej współpracy z samorządem gminy Jabłonna Lacka i wójtem Wiesławem Michaczukiem. Obecnie budynek służy – podobnie jak przez wcześniejsze dekady – społeczności Gródka. Odbywają się tu zebrania, spotkania, imprezy okolicznościowe. Garaż przystosowany jest do parkowania nowoczesnego wozu pożarniczego, a otoczenie Domu Strażaka schludne i estetyczne. W 2016 roku ster jednostki objęli prezes Dariusz Korczewski i naczelnik Przemysław Woźniak. Pożarniczą drużynę tworzy 23 czynnych druhów i wspiera ich swoim wieloletnim doświadczeniem 2 seniorów.

    Strażacy uczestniczą w uroczystościach religijnych. Tradycyjnie w Wielkanoc pełnią wartę przy Grobie Pańskim, z pocztem sztandarowym biorą udział w procesji Bożego Ciała, żegnają zmarłych członków strażackiej społeczności. Stałym punktem w kalendarzu rocznym są zawody sportowo-pożarnicze, podczas których druhowie sprawdzają na tle innych ekip swoje umiejętności. Często ich pomoc wykorzystywana jest do zabezpieczenia imprez masowych lub innych wydarzeń sportowych i kulturalnych. W 1999 roku ochotnicy zabezpieczali prawi-dłowy przebieg wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Drohiczynie. Regularnie wspomagają organizację i zabezpieczają trasy wyścigów kolarskich organizowanych na terenie powiatu. Prowadzą działalność profilaktyczną, organizują odczyty z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Dokumentują swoją działalność od lat prowadząc kronikę, która może być wzorem dla innych jednostek. Obecnie prowadzi ją Anna Zielińska. Jej walor historyczny jest wysoki. Utrwala dzieje nie tylko straży, ale również samego Gródka.

   Ich pomoc okazywała się bezcenna również w życiowych sytuacjach. Kilkakrotnie strażakom zdarzało się odwozić kobiety ciężarne do porodu, zwłaszcza zimą, kiedy karetka pogotowia ratunkowego miała utrudniony dojazd do Gródka. Ratują mienie mieszkańców wsi i okolicznych miejscowości biorąc udział w akcjach gaszenia pożarów czy usuwania szkód spo-wodowanych innymi zdarzeniami losowymi. Do historii przeszedł wyjazd z 1973 roku na wezwanie do gaszenia pożaru lasu w miejscowości Kadzidło niedaleko Ostrołęki. Akcja trwała 3 dni. Strażacy swoim Dodgem pokonali odległość 120 km, aby wesprzeć walczące z żywiołem jednostki straży pożarnej. Podobnych wyjazdów notują w swoich dziennikach znacznie więcej. Nie obyło się bez nich również w 2016 roku, kiedy to przez ponad 4 godziny walczyli z pożarem lasu w swojej gminie. W działaniach są skuteczni. Ich umiejętności wspiera nowoczesny sprzęt. Do swojej dyspozycji strażacy mają m.in. wspomniane wcześniej auto pożarnicze Mercedes 1222, pompę pływającą, pilarkę STIHL, agregat prądotwórczy, aparaty tlenowe.

   Nad bezpieczeństwem mieszkańców Gródka czu-wają: Dariusz Korczewski, Mirosław Bojar, Przemysław Woźniak, Stanisław Skowronek, Robert Gawry-luk, Jerzy Gawryluk, Andrzej Trochimiak, Tomasz Brzeziński, Maciej Michalak, Andrzej Dorczuk, Józef Woźniak, Piotr Siemieniak, Karol Dorczuk, Roman Tomczuk, Marcin Tomczuk, Marek Tomczuk, Miro-sław Moczulski, Konrad Płachetko, Damian Górski, Daniel Górski, Rafał Gawryluk, Tadeusz Stelmaszyk, Konrad Turkowski, Adrian Toczyski.

   Honorowymi strażakami są: Zdzisław Nowak, Zygmunt Milik. 

   Do grona zasłużonych zmarłych druhów należą: Jan Pietrzak, Lucjan Rydzewski, Wacław Klimczuk, Waldemar Kiszczuk, Artur Jakubiak, Józef Michalak, Michał Mikiciński, Jan Sejbuk, Wacław Stasiuk, Franciszek Mikołajczuk, Stanisław Mosiej, Kazimierz Michalak, Hipolit Kiszczuk, Czesław Siemie-niak, Jan Woźniak, Zdzisław Jaseńczuk, Zygmunt Tomczuk, Czesław Warmiński, Kazimierz Sejbuk.

*Źródło „Strażacy ziemi sokołowskiej”,

Monika Bukowiec, Stanisław Bukowiec,

Agencja Wydawnicza „Palindrom” s.c.

Grażyna Anna Tokarska
  • KRUS
  • Mikroporady
  • ZPORR
  • EFS
  • NSS
  • PGE
Urząd Gminy Jabłonna Lacka
ul. Klonowa 14, 08-304 Jabłonna Lacka, pow. sokołowski, woj. mazowieckie
tel.: 025 78 71 023, fax: 025 78 71 149, email: gmina@jablonnalacka.com.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x