jablonna11 jablonna28 jablonna3 jablonna5 jablonna6 jablonna7 jablonna9 lotptaka lotptaka1 lotptaka2 lotptaka3
Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     

OSP Dzierzby

 

Rok powstania: 1918

Liczba członków: 68, MDP: 13

Dzierzby Włościańskie,

tel. 696 363 394 (prezes) Henryk Wrzosek

Wiceprezes: Tomasz Wrzosek

Naczelnik: Bogdan Wrzosek

Zastępca naczelnika: Dariusz Kobyliński Skarbnik: Andrzej Zembrowski Sekretarz: Damian Kwiek

Kronikarz: Grażyna Kobylińska Gospodarze: Marek Jurczak, Martyna Pałka

- osp-dzierzby.jpg

W pierwszym rzędzie od lewej MDP: Patryk Pałka, Przemysław Pałka, Jakub Pałka, Hubert Kwiek, Filip Stankiewicz, Przemysław Wrzosek; siedzą od lewej: Dorota Zembrowska, Krystyna Kwiek, Aneta Wielgus, Martyna Pałka, Grażyna Kobylińska, Anna Wrzo-sek; w drugim rzędzie stoją od lewej: Mariusz Kwiek, Marek Biernacki, Andrzej Olszewski, Andrzej Zembrowski, Henryk Wrzosek, Bogdan Wrzosek, Sylwester Wrzosek, Tomasz Wrzosek, Dariusz Kobyliński, Waldemar Kobyliński, Karolina Matyjaszczyk; w ostat-nim rzędzie od lewej: Michał Ratyński, Damian Kwiek, Waldemar Szajko, Adam Biernacki, Robert Zembrowski, Łukasz Oleszczuk, Marek Zembrowski, Marek Jurczak, Zbigniew Zawadzki.


   Ochotnicza Straż Pożarna w Dzierzbach została utworzona w ważnym dla Polski 1918 roku, kiedy po 123 latach naród odzyskał upragnioną niepod-ległość. Trzon nowo powstałej organizacji stanowi-li żołnierze należący do Polskiej Organizacji Woj-skowej. Głównym inicjatorem założenia jednostki był najprawdopodobniej właściciel tutejszego fol-warku, którego nazwiska już dziś nikt nie pamięta. Pomimo bardzo ubogiego wyposażenia, na któ-re składało się m.in. pompa ręczna i wóz konny z 300-litrową beczką na wodę, strażacka drużyna w pierwszych latach jej istnienia dawała mieszkań-com poczucie bezpieczeństwa. Alarm w tamtym czasie wszczynano przy pomocy zachowanego do dziś gongu. Nieco później o zbliżającym się niebez-pieczeństwie informowano przy pomocy syreny alarmowej napędzanej siłą rąk. Pierwszą siedzibą OSP była drewniana szopa.

   W 1920 roku jednostka została zarejestrowana. Okres największego jej rozwoju przypadł na lata 30. 5 maja 1933 roku z inicjatywy ówczesnego wójta, a zarazem komendanta OSP – Jana Harasimiaka, druhowie przy udziale mieszkańców rozpoczęli budowę nowej, murowanej remizy. Część niezbędnych funduszy na ten cel pozyskano z organizowanych we wsi kwest i składek. W przedsięwzięcie mocno zaangażował się miejscowy działacz, członek zespo-łu teatralnego Łukasz Kurowicki, który przyczynił się również do powstania budynku szkoły. Jego spo-łeczna aktywność przyczyniła się do powierzenia mu komendantury po Janie Harasimiaku. W tym czasie jednostka dysponowała dwoma konnymi beczkowozami, pompą ręczną, wężami, bosakami i tłumicami. Niezbędną wiedzę pożarniczą ochot-nicy zdobywali uczestnicząc w ćwiczeniach i szkoleniach. W drugiej połowie lat 30. dowództwo nad jednostką objął Eustachy Czuma, który zastąpił na tym stanowisku Michała Kobylińskiego. Natomiast w okresie powojennym naczelnikami OSP byli: Bo-lesław Wojno, Jan Sawicki, Witold Wyszomirski, Henryk Wrzosek, Franciszek Jurczak, Stanisław Sa-wicki, a obecnie jest nim Bogdan Wrzosek.

  W 1939 roku, po wybuchu II wojny światowej, działalność miejscowej strażackiej organizacji moc-no osłabła. Wielu z jej członków zostało powołanych do wojska, byli też tacy, którzy podjęli współ-pracę z militarnymi organizacjami podziemnymi. Jednym z najbardziej walczących z najeźdźcą druhów był Wacław Zawadzki, który zginął podczas akcji dywersyjnej pod Jabłonną Lacką. Po zakończeniu działań wojennych aktywność tutejszej OSP sukcesywnie wzrastała. Pod koniec lat 40. druhowie posiadali 2 beczkowozy o pojemności 300 litrów, 3 bosaki lekkie i 1 ciężki, 2 tłumice, dwa 10-metrowe odcinki węża i dwa – 15-metrowe, pompę „kiwajkę”, 4 pasy bojowe oraz 15 hełmów. Do przewozu sprzętu używano wozów konnych. W latach 50. posadowione na żelaznych kołach po-jazdy zastąpiły inne, wyposażone w koła z oponami. Koni do zaprzęgu w tym okresie użyczali najczę-ściej: Edward Skrocki, Stanisław Krupicki i Wacław Czarnocki 

   W latach 1948–60 OSP Dzierzby było jedną z liczniejszych jednostek w regionie. Służbę w tym czasie pełnili: Michał Kobyliński, Józef Pawluk, Bolesław Polak, Kazimierz Polak, Henryk Pawluk, Edward Pankiewicz, Jan Zawadzki, Jan Zdunek, Stefan Łukasiak, Edward Kosiński, Mieczysław Klimczuk, Wacław Kurowicki, Jan Kostrzewski, Józef Mazurczak, Józef Tymosiak, Jan Szymaniak, Bo-lesław Wojno, Stanisław Wrzosek, Jan Wasilewski, Henryk Chmielewski, Stanisław Chmiel, Zdzisław Benedykciuk, Stanisław Danielczuk, Kazimierz Buśk, Łukasz Kurowicki, Stanisław Kobyliński, Sta-nisław Grzymała, Jerzy Chmielewski, Eugeniusz Kosieradzki, Zdzisław Bojar, Stanisław Wasilewski, Stanisław Grądzki, Tadeusz Bojar, Franciszek Skibniewski, Stanisław Prywata, Jan Pankiewicz, Arkadiusz Pietranik, Franciszek Jóźwiak, Zdzisław Zdunek, Józef Wrzosek, Henryk Parzonka, Henryk Zabijak, Czesław Lesiuk, Mieczysław Wyszomirski, Witold Wyszomirski, Roman Parzonka, Józef Kor-czeniewski, Władysław Stefaniak, Roman Ratyński, Konstanty Kobyliński, Jan Sawicki, Bronisław Ra-domski, Józef Ratyński, Henryk Łukasiak, Roman Rokita, Henryk Czarnecki, Roman Chmiel, Tade-usz Tymosiak i Henryk Rokita.

   W celu usprawnienia transportu, w 1962 roku, za 15 tys. zł ochotnicy zakupili używanego, ciężarowe-go Forda. W historię OSP jako jej pierwsi kierow-cy wpisali się Roman i Tadeusz Ratyńscy. Niestety wyeksploatowany pojazd nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań, dlatego po trzech latach służby został sprzedany. Wcześniej niż samochód, dzięki staraniom naczelnika Bolesława Wojno oraz druha Łukasza Kurowieckiego, na stanie jednostki pojawi-ła się motopompa M-800 przekazana przez soko-łowską komendę powiatową Straży Pożarnych.

   W pierwszej połowie lat 60. druhowie postano-wili zadbać o lepsze warunki bytowe i podjęli się budowy nowej siedziby. Głównym inicjatorem tego niełatwego przedsięwzięcia był Eugeniusz Kwiek. Pomysł został zaakceptowany przez mieszkańców, którzy wraz ze strażakami przystąpili do jego realizacji. Do osób, które najbardziej zaangażowały się w prace należeli: Henryk Wrzosek, Janusz Skrocki, Antoni Biernacki, Stanisław Biernacki, Franciszek Jurczak, Stanisław Prywata, Roman Ratyński, Tadeusz Ratyński, Zdzisław Pankiewicz, Kazimierz Buśk, Łukasz Kurowicki, Józef Korczeniewski, Stanisław Sawicki, Stanisław Wrzosek, Konstanty Kobyliński, Bolesław Wojno, Jan Harasimiak, Sta-nisław Grzymała, Stanisław Kobyliński, Zdzisław Benedykciuk, Henryk Łukasiak, Stefan Łukasiak, Stanisław Wasilewski, Arkadiusz Pietranik, Hen-ryk Czarnecki, Roman Chmiel, Jerzy Chmiel, Mieczysław Trzciński, Józef Zawadzki, Józef Polak, Franciszek Jóźwiak, Zdzisław Zdunek, Józef Wrzosek, Henryk Parzonka, Henryk Zabijak, Roman Parzonka, Michał Pacelt, Bronisław Radomski, Ro-man Rokita, Henryk Rokita, Tomasz Szymaniak, Eugeniusz Szymaniak, Franciszek Skibniewski, Henryk Wasilewski, Stanisław Przesław, Roman Niepiekło, Kazimierz Wrzosek, Jan Szymaniak, Tadeusz Siwik, Antoni Mikołajczuk, Stanisław Grądzki, Jerzy Chmielewski, Stanisław Danielczuk, Zdzisław Zdunek, Mieczysław Klimczuk, Stanisław Błoński, Ryszard Onyśk, Edward Kosiński, Jan Zawadzki, Henryk Pawluk i Kazimierz Polak. Nad całością czuwał naczelnik Witold Wyszomir-ski. Rozpoczęte w 1964 roku roboty ukończono w 1971 roku. Od tej pory nowa strażnica służy nie tylko druhom, ale także wszystkim mieszkańcom. Inwestycję w znacznej części sfinansowano ze środ-ków własnych OSP, które pozyskano z organizacji zabaw tanecznych oraz występów – tzw. „komedyjek.” Pomocy udzieliły również lokalne władze.

   W 1980 roku miejscowi druhowie otrzymali pierwszy samochód bojowy – Star-25 GBM prze-kazany im przez OSP Jabłonna Lacka. Jego pierwszym kierowcą–mechanikiem został Mieczysław Trzciński. Dziewięć lat później władze gminy po-stanowiły o zakupieniu dla jednostki nowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego Stara-244 GBA, który służy ochotnikom do dnia dzisiejszego. Również w latach następnych sukcesywnie doposażano OSP, o co zawsze zabiegali jej członkowie. Aktualnie ochotnicy dysponują m.in.: motopompą PO-5, motopompą Tohatsu, agregatem prądotwórczym Geko, motopompą pływającą Niagara, 3 piłami spalinowymi do drewna marki Stihl, Shindaiwa i Husqvarna, piłą do cięcia stali i betonu Stihl, 4 aparatami powietrznymi nadciśnieniowymi, agre-gatem oddymiającym, 3 radiostacjami nasobnymi oraz 16 kompletami ubrań bojowych typu Nomex.

   Oprócz właściwego wyposażenia, bardzo ważną rzeczą dla miejscowych strażaków jest odpowied-nie wyszkolenie i sprawność fizyczna, dzięki czemu obecnie na 33 czynnych członków, 25 posiada ukoń-czony kurs podstawowy, 10 – z ratownictwa medycz-nego, 16 – ratownictwa technicznego, 16 – dowód-ców, 9 – kierowania ruchem, 8 – obsługi pilarek, 5– konserwatora/kierowcy, 4 – obsługi agregatów prądotwórczych i 6 – ratownictwa z udziałem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dzięki przyznane-mu z budżetu gminy dofinansowaniu, w 1994 roku przeprowadzono prace porządkowe oraz pogłębiono zlokalizowany obok remizy staw. Od tej pory służy on nie tylko jako zbiornik przeciwpożarowy, ale tak-że obiekt rekreacyjny.

   Zimą 1995 roku przy jednostce utworzona została 13-osobowa Młodzieżowa Drużyna Pożar-nicza chłopców. W kolejnym roku, jako pierwsza na terenie gminy Jabłonna Lacka, powstała 7-oso-bowa MDP dziewcząt. Obie młodzieżówki mogą pochwalić się wieloma osiągnięciami na zawodachsportowo-pożarniczych. Od wielu lat z powodze-niem startują na nich także starsi strażacy. Do naj-ważniejszych sukcesów zaliczyć należy: II miejsce mężczyzn na zawodach gmin nadbużańskich oraz wicemistrzostwo gminy w 1997 roku; zwycięstwo obu drużyn MDP na zawodach powiatowych w So-kołowie Podlaskim w 2000 roku, a także I lokaty wywalczone przez seniorów w latach: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 i 2012. Dodać należy, iż strażacka reprezentacja rozgrywa też mecze piłki nożnej w ramach ligi powiatowej tzw. „piłkarskich siódemek”.

Prężna działalność OSP została doceniona 18 kwietnia 1997 roku, kiedy to komendant główny Państwowej Straży Pożarnej – nadbryg. Ryszard Ko-rzeniewski podjął decyzję o włączeniu jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Na ze-braniu sprawozdawczo-wyborczym, które odbyło się 7 stycznia 2001 roku dokonano zmian we władzach OSP. Stanowisko prezesa powierzono wówczas Hen-rykowi Wrzoskowi, wiceprezesem wybrano Toma-sza Wrzoska, naczelnikiem, po raz kolejny Bogdana Wrzoska (piastuje to stanowisko od 1984 roku), zastępcą naczelnika – Dariusza Kobylińskiego, skarb-nikiem – Andrzeja Zembrowskiego, a gospodarzami - Marka Jurczaka i Martynę Pałkę. Z kolei do komisji rewizyjnej desygnowano: Andrzeja Olszewskiego, Waldemara Kobylińskiego i Michała Ratyńskiego. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż wymienione po-wyżej osoby pełnią powierzone im wtedy obowiązki do dzisiaj. Warto również wspomnieć w tym miejscu poprzedników obecnego prezesa, a byli nimi: Mie-czysław Trzciński i Eugeniusz Kwiek.

  17 czerwca 2001 roku – to jedna z najważniej-szych dat w dziejach tutejszej OSP. W tym bowiem dniu ochotnikom został uroczyście nadany sztan-dar, dar Reginy i Romualda Kobylińskich z Toczysk Średnich.

    W 2010 roku za wypracowane własne środki, druhowie przeprowadzili remont remizy. Poma-lowano wówczas ściany, wymieniono instalację elektryczną, wypoziomowano posadzki. Ponadto dzięki wsparciu miejscowego samorządu, jak rów-nież dotacji pochodzącej z Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w War-szawie ponownie oczyszczono znajdujący się przy strażnicy staw. Zagospodarowano również teren wokół strażackiej siedziby, poprzez ułożenie kost-ki i posadzenie ozdobnych krzewów. W 2011 roku w obiekcie należącym do OSP wykonano nowe po-sadzki, ułożono flizy oraz dokonano gruntownego odnowienia zaplecza kuchennego. Tym razem pra-ce modernizacyjne sfinansowano z funduszu so-łeckiego i budżetu gminy (8 tys. zł). Trzy lata póź-niej dzięki pomocy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – „Tygiel Doliny Bugu” jednostka pozy-skała wyposażenie zaplecza kuchennego i świetlicy, w tym szafki, chłodziarki, kuchenki gazowe wraz z okapem, warnik elektryczny, kuchenkę mikro-falową, zastawę stołową na 120 osób, 40 krzeseł, 25 stołów, 40 ławek oraz telewizor. Za własne pie-niądze OSP dokupiło zastawę stołową na 60 osób oraz szafę. Również wtedy pozyskano nowoczesną motopompę Tohatsu za 17,5 tys. zł, a inwestycję tę w kwocie 15 tys. dofinansowała Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Obecnie wraz z Urzę-dem Gminy Jabłonna Lacka czynione są starania o pozyskanie nowego wozu bojowego.

   Podkreślić należy, że od początku swego istnienia jednostka aktywnie uczestniczy w życiu swojej wsi, parafii i gminy. Ochotnicy współpracują z organiza-cjami pożytku publicznego, a także Zespołem Szkół w Dzierzbach, dzięki czemu młodzież regularnie zasila strażackie szeregi. Włączają się w organizację i zabezpieczenie imprez kulturalno-rozrywkowych oraz sportowych. Udzielają się przy remontach dróg, mostów, przepustów i pracach porządkowych na terenie Dzierzb i w sąsiednich miejscowościach. W 2014 roku członkowie OSP przyczynili się do utworzenia stowarzyszenia na rzecz rozwoju śro-dowiska lokalnego. Uczestniczą we wszystkich uro-czystościach strażackich i patriotycznych, które od-bywają się na terenie gminy. 

  Swoją obecnością uświetniają też najważniejsze wydarzenia kościelne i święta państwowe. Jedną z najstarszych ich tradycji jest wystawianie warty przy Grobie Pańskim oraz udział (od 1947 roku) w obchodach Dnia Strażaka. 22 czerwca 1985 roku pełnili honorową asystę w trakcie nawiedzenia pa-rafii Jabłonna Lacka przez kopię Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Obecni byli również (11 listopada 1994 roku) na poświęceniu kaplicy p.w. św. Józefa w Krzemieniu, połączonym z odsłonięciem pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego. Natomiast w czerwcu 1999 roku czuwali nad bezpieczeństwem pielgrzymów podczas wizy-ty Jana Pawła II w Drohiczynie.

   W 2016 roku miejscowi strażacy gościli delegatów zjazdu, podczas którego na kolejną kadencję dokona-no wyboru władz gminnego oddziału ZOSP RP w Ja-błonnie Lackiej. Odpowiedzialną funkcję komendanta gminnego ponownie objął długoletni (od 1984 roku) naczelnik OSP Dzierzby – Bogdan Wrzosek.

   Od samego początku priorytetowym zadaniem jednostki była walka z żywiołami ognia i wody. Li-kwidowano też inne zagrożenia spowodowane choćby kapryśną aurą pogodową. Zapewne trudno było-by zliczyć w ilu akcjach miejscowi ochotnicy nieśli pomoc narażając swoje życie i zdrowie. Jedna z naj-większych miała miejsce 21 maja 1999 roku, kiedy pożar ogarnął olbrzymią połać lasu w gminie Kosów Lacki pomiędzy miejscowościami Maliszewa i Tre-blinka. W walce z pożogą wzięło udział łącznie 356 strażaków z 64 OSP, Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze PSP z Sokołowa Podlaskiego i Węgrowa oraz 5 samo-lotów. Dzięki ofiarnej postawie strażaków zagrożenie udało się opanować, jednak zniszczeniu uległo 160 hektarów drzewostanu. Decyzją Zarządu Głównego ZOSP RP wyróżniających się podczas akcji druhów uhonorowano związkowymi odznaczeniami. Byli wśród nich także działacze z OSP Dzierzby. Złoty medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymał Bog-dan Wrzosek. Do innych większych zdarzeń ostat-nich lat, które zapadły strażakom w pamięci należy pożoga kilkunastu budynków w miejscowości Dzię-cioły Dalsze (gmina Sterdyń) w 2006 roku, a także pożar budynku inwentarskiego w Kamieńczyku Kolonii (gmina Sterdyń).

   Jednostkę tworzą nie tylko mieszkańcy Dzierzb, ale także Toczysk Podbornych, Toczysk Średnich i Łazówka. Aktualnie do OSP należą: Henryk Wrzosek, Bogdan Wrzosek, Zbigniew Zawadz-ki, Tomasz Wrzosek, Sylwester Wrzosek, Anna Wrzosek, Robert Pniewski, Andrzej Pniewski, Paweł Pniewski, Andrzej Olszewski, Tomasz Ol-szewski, Maciej Olszewski, Grażyna Olszewska, Aneta Wielgus, Grzegorz Milik, Damian Kwiek, Mariusz Kwiek, Adam Biernacki, Marek Bier-nacki, Marianna Biernacka, Piotr Zabijak, Maria Zabijak, Marek Jurczak, Michał Ratyński, Agata Gawrysiuk, Grzegorz Gawrysiuk, Marek Jurczak, Grażyna Kobylińska, Dariusz Kobyliński, Walde-mar Kobyliński, Jacek Kobyliński, Sławomir Błoń-ski, Sławomir Kobyliński, Krzysztof Mikołajczuk, Krzysztof Pietranik, Grzegorz Kur, Grzegorz Milik, Piotr Milik, Martyna Pałka, Andrzej Zembrow-ski, Włodzimierz Polak, Damian Polak, Jarosław Gawrysiuk, Mirosław Łukasiak, Robert Patejko, Krzysztof Marchel, Piotr Marchel, Tomasz Stan-kiewicz, Tomasz Zubow, Dariusz Sielczak, Paweł Zembrowski, Damian Lipka, Łukasz Oleszczuk, Dariusz Oleszczuk, Janusz Skrocki, Władysława Skrocka, Kamil Pietranik, Andrzej Pietranik, Do-rota Zembrowska, Elżbieta Zembrowska, Dorota Stankiewicz, Krystyna Kwiek, Stanisław Sawicki, Eryk Wielogórski, Waldemar Szajko, Marek Zem-browski, Robert Zembrowski, Artur Zembrowski.

   Do MDP należą: Przemysław Wrzosek, Patrycja Wrzosek, Jacek Toczyski, Daniel Toczyski, Sebastian Tabaczek, Filip Stankiewicz, Patryk Pałka, Monika Ko-bylińska, Kamil Polak, Agata Jaszczuk, Robert Tkacz, Gabriela Tkacz, Jakub Pałka, Przemysław Pałka.

    Młodszym kolegom wciąż służą dobrą radą członkowie honorowi: Roman Ratyński, Kazimierz Buśk, Zdzisław Pankiewicz, Tadeusz Ratyński.

   Na Wieczną Wartę odeszli zasłużeni działacze: Jan Harasimiak, Eustachy Czuma, Łukasz Kuro-wicki, Bolesław Wojno, Witold Wyszomirski, Mie-czysław Trzciński, Edmund Kuć, Stanisław Prywata, Franciszek Jurczak, Antoni Biernacki.

*Źródło „Strażacy ziemi sokołowskiej”,

Monika Bukowiec, Stanisław Bukowiec,

Agencja Wydawnicza „Palindrom” s.c.

Grażyna Anna Tokarska
  • KRUS
  • Mikroporady
  • ZPORR
  • EFS
  • NSS
  • PGE
Urząd Gminy Jabłonna Lacka
ul. Klonowa 14, 08-304 Jabłonna Lacka, pow. sokołowski, woj. mazowieckie
tel.: 025 78 71 023, fax: 025 78 71 149, email: gmina@jablonnalacka.com.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x