jablonna11 jablonna28 jablonna3 jablonna5 jablonna6 jablonna7 jablonna9 lotptaka lotptaka1 lotptaka2 lotptaka3
Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     

OSP Bujały-Mikosze

 

Rok powstania: 1956 Liczba członków: 22

Bujały Mikosze 10, tel. 603 300 390 (naczelnik)

Prezes: Jerzy Strzała

Naczelnik: Stanisław Strzała syn Stanisława Zastępca naczelnika: Mirosław Siemieniuk Skarbnik: Jarosław Piętka

Sekretarz: Krzysztof Tchórznicki

Gospodarz: Bartosz Strzała

- osp_bujaly-mikosze1.jpg

Siedzą od lewej: Eugeniusz Tchórznicki, Jerzy Strzała, Kazimierz Kalicki, Antoni Piętka, Stanisław Strzała, Krzysztof Kalicki, Wal-demar Strzała, Krzysztof Tchórznicki; stoją od lewej: Bartosz Strzała, Maciej Strzała, Jacek Strzała, Wojciech Tchórznicki, Wojciech Strzała, Paweł Strzała, Kamil Strzała, Kamil Kalicki.


   Bujały Mikosze to miejscowość położona we wschodniej części powiatu sokołowskiego przy drodze powiatowej Sokołów Podlaski – Jabłonna Lacka. Wieś rozciąga się prostopadle do tej drogi z rozgałęzieniem w kierunku Morszkowa. Od 1956 roku w pejzaż Bujałów Mikoszy wpisała się Ochotnicza Straż Pożarna, powołana z inicjatywy m.in. Stanisława Rybińskiego, który objął obowiązki prezesa no-wej jednostki, Henryka Kalickiego – jej pierwszego naczelnika, Henryka Chrostowskiego – skarbnika, Antoniego Piętki – sekretarza i Jana Majewskiego – gospodarza drużyny.

   Powstanie straży wpisywało się w silny nurt oży-wienia społecznego na terenie obecnej gminy Ja-błonna Lacka. Na przełomie lat 50. i 60. inicjowały swoją pracę straże pożarne, koła gospodyń wiejskich, powstawały spółdzielcze kółka rolnicze, rozwijała się infrastruktura spółdzielcza i handlowa.

   W takim otoczeniu Ochotnicza Straż Pożarna w Bujałach Mikoszach działała bardzo prężnie, podejmując liczne akcje społeczne, uczestnicząc w czynach społecznych, a przede wszystkim rozwijając własną strukturę.

   Druhowie zaopatrywali się w podstawowy sprzęt gaśniczy: haki, drabiny, bosaki, tłumnice i toporki.Wybudowali również pierwszą drewnianą remizę, krytą strzechą. Budynek wzniesiono na działce należącej do strażaka Stanisława Strzały. Przechowywano w nim wymienione narzędzia, a niebawem również pompę ręczną z kompletem węży ssawnych i tłoczących.

   Do pożaru druhowie wyjeżdżali w tym czasie za-przęgiem konnym. Najczęściej koni użyczał do wyjazdów druh Jan Strzała, którego zaprząg był niejako „dyżurnym” pogotowiem pożarowym.

   Mimo tych niedostatków i braków, ochotnicy brali udział w gaszeniu pożarów nie tylko w Bujałach Mikoszach, ale często dojeżdżali z pomocą do sąsiednich miejscowości. W środowisku strażackim budzili uznanie swoją determinacją i zaangażowaniem. Szybko bowiem jednostka się modernizowała. Sikawkę ręczną zastąpiła motopompa, wydajniejsza i skuteczniejsza, wyjazdy do akcji ratowniczych podejmowano użyczonymi ciągnikami i prywatnymi samochodami dostawczymi.

   Do pracy w straży garnęli się młodzi adepci sztuki pożarniczej. Potrzeby jednostki i oczekiwania społeczeństwa wobec OSP rosły. Dotychczasowa siedziba zaczynała robić się ciasna. Stąd powzięta została myśl budowy nowego, murowanego Domu Strażaka, który poprawiłby warunki lokalowe jednostki oraz był przystosowany do garażowania samochodu pożarniczego. Rozpoczął się żmudny okres kompletowania dokumentacji budowy, gromadzenia materiałów i środków finansowych. Działkę pod budowę Domu Strażaka udostępniła wspólnota wiejska, później teren przeszedł na własność OSP. Budowa ruszyła na początku lat 80. Jak zawsze w takich wypadkach prace wykonywano systemem gospodarczym, przy ogromnym społecznym zaangażowaniu druhówi mieszkańców wsi. Wszystkim na sercu leżało po-wodzenie inwestycji. Straż zyskiwała nowoczesną siedzibę, a wieś – świetlicę.

   Po kilku latach intensywnych robót w lipcu 1986 roku oddano do użytku nowoczesną remizo-świetlicę z wydzielonymi pomieszczeniami na sprzęt przeciwpożarowy i garaż na samochód strażacki. Uroczyste otwarcie budynku zgromadziło licznie mieszkańców wsi, przedstawicieli władz gminnych i jednostki OSP z okolicy. Realizacja tej inwestycji otwierała drogę dla sprowadzenia do służby samochodu pożarniczego. Marzenie strażaków spełniło się w 1988 roku. Wów-czas w garażu zaparkował pożarniczy Star-25, po-pularnie zwany „Babką”. Pojazd woził strażaków do pożarów przez kolejne 8 lat, zastąpiony został przez nowszy model Stara-200 w 1996 roku. Poświęcenie nowego auta miało miejsce rok później. Obecnie na wyposażeniu jednostki znajduje się nowoczesny po-żarniczy Man 10.224, który w 2011 roku zastąpił Stara-200. Dobrze zorganizowana i wyszkolona druży-na blisko współpracuje z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi oraz innymi jednostkami OSP z terenu gminy. Do najważniejszych i najtrud-niejszych akcji druhowie z Bujał Mikosz zaliczają pożar w Tchórznicy w latach 70., który strawił połowę miejscowości, duży pożar w Bujałach na przełomie 1975 i 1976 roku, akcję ratunkową podczas powo-dzi w miejscowości Wieska, kilka akcji poszukiwań zaginionych, czy dramatyczny pożar w 2000 roku, w którym zginął strażak Kazimierz Tchórznicki syn Kazimierza, ratujący palący się własny budynek.

   Druhowie w Bujałach Mikoszach są bardzo ze sobą zżyci i przechowują w pamięci zasługi, jakie dla rozwoju i funkcjonowania straży pokładali ich starsi koledzy. Oprócz wymienionego już pierwszego zarządu podkreślają wysiłki kolejnych włodarzy OSP: prezesów Jana Strzały syna Franciszka, Antoniego Piętki, Kazimierza Kalickiego, Jana Strzały syna Stanisława oraz pełniącego tę funkcję od 1996 roku – Jerzego Strzały. Wymieniają także nazwiska naczelników: Stanisława Kowalczyka, Kazimierza Tchórznickiego syna Kazimierza, Stanisława Strzały; skarbników: Tadeusza Piętki i obecnego Jarosława Piętki; sekretarza jednostki od 1996 roku, Krzysztofa Tchórznic-kiego oraz gospodarzy: Krzysztofa Chrostowskiego i obecnego Bartosza Strzały. Przywiązują dużą wagę do naturalnej sukcesji pokoleniowej. Dlatego od lat 90. nieustannie podtrzymują pracę i nabór do Mło-dzieżowej Drużyny Pożarniczej. Drużyna seniorska i MDP reprezentują jednostkę na gminnych i powia-towych zawodach sportowo-pożarniczych.

   Straż prowadzi ożywioną działalność kulturalno-oświatową. Organizuje zabawy taneczne, pikniki rodzinne, rozgrywki piłki nożnej, ręcznej i siatkowej. Dba o infrastrukturę drogową i miejsca publiczne we wsi. Podejmuje się napraw dróg, oczyszczania przydrożnych rowów, porządkowa-nia terenów publicznych przy szkole i świetlicy wiejskiej. Dobrą tradycją pozostaje niezmiennie uczestnictwo druhów w uroczystościach religij-nych w czasie świąt Bożego Narodzenia, Wielka-nocy, Dnia Strażaka, Bożego Ciała i wielu innych. Swoją obecnością uświetniają obchody świąt państwowych i związkowych.

   Dom Strażaka udostępnia sale na imprezy okolicznościowe. Korzysta z nich również Koło Gospodyń Wiejskich. Pomieszczenia zostały gruntownie wyremontowane. Modernizacja budynku przepro-wadzona w 2011 roku nie ominęła nawet więźby dachowej. Wnętrza zyskały nowy wygląd, wymieniono instalacje, okna, drzwi, posadzki, zmoderni-zowano węzły sanitarne. Świetlica została w 2015 roku wyposażona w nowe meble, stoliki i krzesła. Z tej perspektywy druhowie bardzo dobrze oceniają współpracę z władzami samorządowymi i wójtem gminy Jabłonna Lacka Wiesławem Michalczukiem. Podobnie partnerskie relacje budowane są z sołec-twem. Obecna sołtys Ewa Kalicka jest członkiem wspierającym OSP i włącza się w bieżące działania straży. Druhowie należą do grona najaktywniejszych społecznie przedstawicieli swojej miejscowości. Druh Wojciech Strzała – przez kilka kadencji pełnił obowiązki sołtysa, Stanisław Strzała, obecny naczelnik jest przewodniczącym Rady Gminy, a Jerzy Strzała – wiceprzewodniczącym Rady Powiatu. Druhowie mają więc realny wpływ na kształtowa-nie otoczenia społecznego swojej jednostki.

  Straż jest formacją silną liczebnie. W jej szeregach pracuje 26 druhów o różnej wysłudze lat. Nestorem jednostki pozostaje Antoni Piętka, uhonorowany jednym z najwyższych korporacyjnych odznaczeń Złotym Znakiem Związku OSP RP oraz wieloma wysokimi odznaczeniami państwowymi.

   Strażacką organizację tworzą: Jerzy Strzała, Sta-nisław Strzała syn Stanisława, Jan Strzała syn Sta-nisława, Waldemar Strzała, Wojciech Strzała, Jacek Strzała, Jarosław Strzała, Maciej Strzała, Paweł Strza-ła, Kamil Strzała, Bartosz Strzała, Rafał Strzała, Euge-niusz Tchórznicki, Krzysztof Tchórznicki, Wojciech Tchórznicki, Sławomir Kalicki, Krzysztof Kalicki, Mariusz Kalicki, Kamil Kalicki, Mirosław Siemie-niuk, Jarosław Piętka, Daniel Piętka.

   Zasłużeni druhowie to: Antoni Piętka, Henryk Chrostowski, Witold Strzała, Kazimierz Kalicki, Ja-nusz Skibniewski, Witold Bujalski, Tadeusz Piętka, Edward Strzała, Stefan Bujalski syn Stefana, Józef Tchórznicki.

   Na Wieczną Wartę odeszli już m.in.: Kazimierz Tchórznicki syn Aleksandra, Jan Strzała syn Fran-ciszka, Stanisław Strzała syn Franciszka, Henryk Kalicki, Stanisław Bujalski, Marian Buczyński, Jan Majewski, Stanisław Kowalczyk, Kazimierz Tchórznicki syn Kazimierza, Józef Mroczkowski, Kazimierz Chrostowski, Stanisław Chrostowski, Zbigniew Kłopotowski, Henryk Tchórznicki, Wa-cław Bujalski, Stefan Bujalski syn Piotra.

*Źródło „Strażacy ziemi sokołowskiej”,

Monika Bukowiec, Stanisław Bukowiec,

Agencja Wydawnicza „Palindrom” s.c.

 

Grażyna Anna Tokarska
  • KRUS
  • Mikroporady
  • ZPORR
  • EFS
  • NSS
  • PGE
Urząd Gminy Jabłonna Lacka
ul. Klonowa 14, 08-304 Jabłonna Lacka, pow. sokołowski, woj. mazowieckie
tel.: 025 78 71 023, fax: 025 78 71 149, email: gmina@jablonnalacka.com.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x